Museumsloven

Som statsanerkendt kulturhistorisk museum har Ringkøbing Fjord Museer ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Museumsloven angiver præcise retningslinier for, hvordan museet skal udføre det arkæologiske arbejde på statens vegne.

Museumsloven bestemmer, at det er bygherren, der skal finansiere udgravningen, hvis der findes fortidsminder på området. Her på siden kan du læse et uddrag af museumsloven omkring de arkæologiske udgravninger. Museumslovens fulde tekst finder du på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Uddrag fra museumsloven

§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.

Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet.

Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1 år efter, at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8.

Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt

1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed.

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn