Ofte stillede spørgsmål – og svar

Hvad sker der, hvis jeg skal udføre anlægsarbejde?

Hvis du er bygherre i Varde Kommune eller Ringkøbing-Skjern Kommune, er det fordelagtigt at kontakte ArkVest så snart du planlægger et nyt byggeri. Arkæologerne vil derefter vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at foretage en forundersøgelse af området eller ej. Arealet bliver frigivet uden forundersøgelse, hvis det vurderes, at der ikke er noget af kulturhistorisk værdi. Hvis det derimod vurderes, at det er et område af kulturhistorisk interesse, vil en forundersøgelse iværksættes. Ved at kontakte ArkVest inden byggestart er du berettiget til tilskud, hvis Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at den arkæologiske forundersøgelse er særligt bekostelig i forhold til de øvrige udgifter til det planlagte anlægsarbejde. Derved bliver omstændighederne foregrebet og forsinkelser kan undgås.

Hvor kan jeg se, om der er fortidsminder på min jord?

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ”Fund og Fortidsminder” finder du et kort over kendte fortidsminder i Danmark: https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/
Desuden forefindes udgravningsrapporter fra tidligere undersøgelser. Vi opdaterer løbende kortet på vores hjemmeside, hvor du kan se de steder, vi har gravet.

Hvornår skal jeg betale for arkæologiske undersøgelser?

Når årsagen til undersøgelserne er jordarbejde i forbindelse med erosion eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller i forbindelse med almindelig skovdrift, bliver udgiften til forundersøgelsen afholdt af kulturministeren. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og eventuelle mindre forundersøgelser på under 5000 m2, der er nødvendige som grundlag for museets udtalelse til bygherre. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde udføres. Hvis der er anmodet om en arkæologisk forundersøgelse forud for byggeri, er der mulighed for at få en del af udgifterne dækket af Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvad er en arkæologisk forundersøgelse?

Forundersøgelsen bliver udført inden, et byggeri går i gang (såfremt museet er informeret om byggeriet/jordarbejdet). Ved en forundersøgelse trækker vi søgegrøfter med en gravemaskine, hvor vi undersøger, hvad der gemmer sig under mulden. På den måde kan omfanget, værdien og karakteren af fortidsminderne vurderes (hvis der er nogen). Forundersøgelsen kan munde ud i, at området bliver frigivet til bygherre. Hvis det derimod bliver vurderet, at (dele af) området skal udgraves, har bygherre mulighed for at ændre i projektplanerne og dermed undgå eller mindske en udgravning. Alternativt fortsætter arkæologerne med en udgravning.

Hvad er en arkæologisk udgravning?

Ved en udgravning undersøger arkæologerne de områder, der på baggrund af forundersøgelsen er indstillet til yderligere undersøgelser. Under muldlaget kommer den lysere undergrund til syne, som gemmer på spor gennem alle tider: stolpehuller, værkstedshytter, brønde, grave, gruber, ildsteder, ovne og meget mere står frem i undergrunden og fortæller os om historien på stedet. I stolpehullerne kan der være keramik, i værkstederne er der måske rester efter et håndværk, brøndenes dyb kan gemme på træ og affald, gravene rummer brændte knogler og kistebegravelser, gruberne kan være alt fra ”skraldespande” til lerhuller, i ildstederne ligger forkullede rester efter en forgangen hverdag og ovnene har måske levn efter produktion af jern. Sådanne anlæg, huse og grave fra stenalderen til nutiden bliver undersøgt og dokumenteret, og vi tager historierne fra undergrunden med videre i forskningen og formidlingen af vores fælles kulturarv.

Kan jeg få tilskud til de arkæologiske undersøgelser?

Hvis du anmoder museet om at foretage en arkæologisk forundersøgelse forud for byggeri, har du mulighed for at få en del af udgifterne dækket af Slots- og Kulturstyrelsen. Afgørelsen afhænger af størrelsen af udgiften i forhold til de samlede byggeomkostninger.

Forsinker arkæologerne mit arbejde?

I de fleste tilfælde har arkæologerne foretaget udgravningsarbejdet, inden et byggeri går i gang. Enten fordi du som bygherre har kontaktet os i god tid inden anlægsarbejdet eller fordi vi er blevet kontaktet af kommunen, som ifølge museumsloven er forpligtet til at fremsende alle planer til museet. Hvis museet ikke er blevet kontaktet på forhånd, og vi er nødsaget til at stoppe anlægsarbejdet, forekommer der forsinkelser – som kunne være undgået ved fælles planlægning. Det er altid fordelagtigt at sætte os i gang i god tid inden planlagt byggestart.
Hvis der pludselig dukker ikke-undersøgte spor op ved byggeri og andet anlægsarbejde kan du trygt henvende dig til museet, der vil foretage de fornødne undersøgelser – vel at mærke uden udgift for dig, hvis museet oprindeligt havde frigivet arealet. I sådanne tilfælde lader det sig normalt gøre at foretage de nødvendige undersøgelser samtidig med, at det igangværende byggeri fortsætter. Husk at du ifølge museumsloven er forpligtet til at anmelde fund af arkæologiske spor i forbindelse med byggeri og andet anlægsarbejde.

Skal jeg kontakte museet, hvis jeg støder på en flintøkse på min mark? Og skal jeg have penge op af lommen for at finde noget på min grund?

Støder du ved almindelig dyrkning på fortidsminder, skal du ringe til museet. Du skal IKKE betale, hvis du finder en flintøkse i baghaven eller et guldhorn på marken. Tværtimod vil du modtage danefædusør, hvis fundet vurderes at være danefæ.

Vil museet se de flintøkser, jeg har liggende derhjemme?

I langt de fleste tilfælde kan du beholde de oldsager, du har liggende, hvis ikke det er danefæ. Museet er dog interesseret i at se de fund, du har gjort på din jord, så de kan blive fotograferet og kortlagt.

Kan jeg som folkeskolelærer få min klasse med på udgravning?

Hvis museet har igangværende undersøgelser i felten, kan det som regel aftales, at din skoleklasse kommer på besøg på udgravningen. Du kan kontakte Troels Riknagel ved Natur Kultur Varde på Vardemuseerne, hvis du ønsker at planlægge et besøg i Varde Kommune (tr@vardemuseerne.dk). For udgravningsbesøg i Ringkøbing-Skjern Kommune kontaktes Poul Krogh Jørgensen (pkj@arkvest.dk).

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt Arkæologi Vestjylland.

"*" indikerer påkrævede felter

Max. file size: 128 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Ringkøbing Fjord Museer

Gør historien levende på 10 museer

Få fri adgang til alle museer
Fiskeriets Hus

Fiskeriets Hus

Naturkraft

Naturkraft

Skjern Vindmølle

Skjern Vindmølle

Skjern Reberbane

Skjern Reberbane

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Provstgaards Jagthus

Provstgaards Jagthus

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Kaj Munks Præstegård

Kaj Munks Præstegård

Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Mølle

Abelines Gaard

Abelines Gaard

Bork Vikingehavn

Bork Vikingehavn